2017-01-26STHFs kongress 2017

Sveriges Tandhygienistförening, STHF håller kongress på Svenska Mässan i Göteborg, lördagen den 1 april och söndagen den 2 april 2017. STHFs kongress är föreningens högsta beslutande organ som äger rum vart tredje år.

Enligt STHFs stadgar, § 6 äger varje lokalförening rätt att utse ett ombud per påbörjat 50-tal medlemmar, räknat per den 31 december året innan kongressen. Sveriges TandhygienistFöretagare äger rätt att utse två ombud. 

Kallelse distribueras under v. 5 till samtliga lokalförening samt Sveriges TandhygienistFöretagare som utser respektive ombud.

Motioner, via respektive lokalförening/Sveriges TandhygienistFöretagare som skall behandlas vid kongressen skall vara STHF tillhanda senast den 27 februari 2017 på e-post info@tandhygienistforening.se